الناس والمدونات

Tu presencia l Miguel Contreras
00:03:34
Roberto Rosado
7,362 المشاهدات · منذ 16 أيام
Maravilloso Jesus l Melanie Fernandez
00:03:36
Roberto Rosado
13 المشاهدات · منذ 16 أيام
Cerca de ti Senor | Milagros Alcarraz
00:03:08
Roberto Rosado
8 المشاهدات · منذ 16 أيام
La venida de Cristo esta cerca | Kenia Huamani
00:04:06
Roberto Rosado
10 المشاهدات · منذ 16 أيام
Dame un Nuevo Corazon | Elizabeth Zanarin
00:04:02
Roberto Rosado
22,807 المشاهدات · منذ 1 شهر
Album completo | Acappella En Espanol
00:33:04
Roberto Rosado
71 المشاهدات · منذ 1 شهر
El Senor Es mi Luz | Andres Plagges
00:04:42
Roberto Rosado
37 المشاهدات · منذ 2 الشهور
Te lo debo a Ti | Tito Abarca - 2015
00:44:36
Roberto Rosado
15 المشاهدات · منذ 2 الشهور
El Vive | Nicole
00:04:24
Roberto Rosado
16 المشاهدات · منذ 2 الشهور
Mefi-boset (letra)- Tito Abarca - Andrés Plagges
00:06:20
Roberto Rosado
21 المشاهدات · منذ 2 الشهور
Alfarero | Conjunto Villanueva
00:06:40
Roberto Rosado
30 المشاهدات · منذ 2 الشهور
Sé que Jesús vendrá - Conjunto Dorrego
00:06:18
Roberto Rosado
55 المشاهدات · منذ 3 الشهور
Cual es tu enemigo | Conjunto Dorrego
00:06:21
Roberto Rosado
29 المشاهدات · منذ 3 الشهور
Si en esta Vida - Conjunto Villanueva
00:04:33
Roberto Rosado
23 المشاهدات · منذ 3 الشهور
Cuarteto Beltrán - Tu Ley
00:05:32
Roberto Rosado
11 المشاهدات · منذ 3 الشهور
Necesito de ti - conjunto Dorrego
00:05:12
Roberto Rosado
16 المشاهدات · منذ 3 الشهور
Toma la Cruz - Pista | Steve Green
00:04:11
Roberto Rosado
16 المشاهدات · منذ 3 الشهور
Toma la Cruz | Steve Green
00:04:16
Roberto Rosado
49 المشاهدات · منذ 3 الشهور
Ven JESUS - Pista | Primera Fe
00:04:03
Roberto Rosado
23 المشاهدات · منذ 3 الشهور

Showing 1 out of 43